Innkalling til Årsmøte 2020

Musikere som har spilt i KSO i 2019 innkalles med dette til årsmøte
onsdag 26. februar 2020 kl.19.00 i Ynglingen.

Musikere som har spilt i KSO i 2019 innkalles med dette til årsmøte

onsdag 26. februar 2020 kl.19.00 i Ynglingen.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling, valg av referent og 2 medlemmer til å signere protokoll.
2. Årsmelding 2019
3. Revidert regnskap 2019
4. Budsjett 2020
5. Valg av leder, styremedlemmer og andre verv
6. Innkomne saker fra medlemmene. Saker med forslag til vedtak må være styret i hende 1 uke før årsmøte, dvs. innen 19. februar.

Vi fortsetter med medlemsmøte med følgende saker:

7. KSO 100 år i 2019 evaluering
8. Dugnad Milnbrygga
9. Rekruttering

Enkel bevertning. Vel møtt!

Kristiansund, 10. februar 2020

Styret

0
Feed