Innkalling til årsmøte

Musikere som har spilt i KSO i 2018 innkalles med dette til årsmøte

mandag 11. mars – kl. 19:00 på Kulturskolen (personalrommet)

Sakliste:

Godkjenning av innkalling, valg av referent og 2 medlemmer til å signere protokoll.
Årsmelding 2018
Revidert regnskap 2018
Budsjett 2019
Valg styremedlemmer og andre verv
Kontingent
Evaluering av Ynglingen som øvelokale
Forslag fra leder/styret
Innkomne saker fra medlemmene. Saker med forslag til vedtak må være styret i hende 1 uke før årsmøte, dvs. innen 5. mars.
Kake og kaffe.
Vel møtt!
Kristiansund, 24. februar 2019.
Ellen Rensvik, styreleder, KSO

Medlemskontingent for 2018 - 2019.
Medlemmer i KSO oppfordres til å betale en årlig kontingent på kr. 500,-
Betaling av kontingent er frivillig.
Alle som har deltatt på minst ett prosjekt i 2018 regnes som medlem.
Kontonummer for innbetaling: 3930.20.33769

0
Feed